KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 275/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ขออนุมัติจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2552 ซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาครบ 37 ปี และนับเป็นปีที่ 49 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญสืบชตาด้วยในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสืบชาตาเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้มาร่วมงาน และให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและอาจารย์ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่าได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกันนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางรัชชดา จงภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
11 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
13 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
14 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
15 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
16 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
17 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและบัตรเชิญ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
12 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
13 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
17 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th