KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 276 /2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเฉพาะทางตามโครงการแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเฉพาะทางตามโครงการแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  เลขานุการ
12 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
13 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางนโยบายการดำเนินงานหลักสูตรเฉพาะทางของคณะพยาบาลศาสตร์ตามโครงการ แผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2)
2. วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรเฉพาะทางตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2)
3. รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเฉพาะทางของคณะพยาบาลศาสตร์ตามโครงการ แผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2)
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th