KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาลตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการดังกล่าว
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 85/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเฉพาทะงระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549
ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 3 ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 2 มีหน้าที่ 3.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้การรับรอง
3.2 สนับสนุนให้หลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3.3 ดำเนินการออกหนังสืออนุมัติรับรองสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
3.4 ให้ข้อเสนอแนะแก่สภาการพยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาการพยาบาล

สั่ง ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th