KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 314/2552
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางตามโครงการแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 คณะพยาบาลาสตร์ (อนุกรรมการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 299/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางตามโครงการแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 3 ปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอเปลี่ยนแปลง เลขานุการอนุกรรมการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
1.นางสาวนิภา สร้างอารมณ์ พ้นจาก เลขานุการ อนุกรรมการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
2.แต่งตั้ง นางนงนุช ไชยยศ เป็น เลขานุการ แทน


รายนาม :
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th