KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 330/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดคณาจารย์ บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตร บัตรเชิญและคำกล่าวคณบดี
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ด
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำ CD
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดของขวัญ
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
6 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
7 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
8 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
9 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
10 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
8 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
8 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
3 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
4 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
5 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
6 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
7 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
8 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
10 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
11 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
12 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 สิงหาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th