KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 427/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 - 2554วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 499/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาล-ศาสตร์ ประจำปี 2550 - 2552 มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 – 2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดมินตัน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการกรีฑา
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาตกปลา
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแอโรบิก
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาฟุตบอล
1 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาวอลเลย์บอล
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทเบิลเทนนิส
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 ตุลาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th