KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 128/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต่าง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
9 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
12 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
14 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
15 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
16 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
17 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะฯทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆและห้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th