KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 249/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปรับปรุง ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศษาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
7 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
8 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
11 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
14 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
15 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
16 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
19 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
20 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
21 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
22 .  นายพรหม ชัยดวง  กรรมการ
23 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.วางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของคณะฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆบริเวณดดยรวมของอาคารที่ทำการ อาคารเรียน อาคารหอพักและบ้านพักของคณะฯให้เรียบร้อยสวยงาม 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีื่ และนักศึกษาของคณะฯอย่างต่อเนื่อง 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 กรกฏาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th