KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 365/2552
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพิ่มเติม (อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ )วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 278/2552 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552) ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานที่จะได้รับเป็นหลักสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 และตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 6392(4)/08518 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ โดยให้ประเมินผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอน งานวิจัย งานพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ และจัดส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สำนักบริการวิชาการประกอบการพิจารณา ต่อไป
คณะกรรมการประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 กันยายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th