KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพยาบาลแห่งชาติวัตถุประสงค์ :อนุสนธิมาตรา 7(2)และ(6)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 วึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2540 สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาการบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สภาการพยาบาลเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อวางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยความต้องการของชาติ
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา  รองประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้ 1.วางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของชาติ 2.ศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศทุก 5 ปี และวางแผนการผลิตกำลังคนสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ทุกระดับตามจำเป็นของชาติ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 3.ประสานงานการผลิตพยาบาลกับองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับพื้นฐานและบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาการพยาบาลและรัฐบาล 5.แต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทำงานตามความจำป็น

สั่ง ณ วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th