KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 426/2552
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพักวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 028/2552 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการจัดสวัสดิการบ้านพักของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
. 1. พิจารณาจัดสรรห้องพักและบ้านพักที่ว่างให้แก่คณาจารย์และบุคลากรตามความเหมาะสม
. 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการบ้านพักให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ
. 3. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
. ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.

สั่ง ณ วันที่ : 27 ตุลาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th