KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 268/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ตามข้อ 7.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2531 ประจำปี พ.ศ.2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และข้อ 11.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2531 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2547-2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งจากคณาจารย์ ประจำคณะฯ มีหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2547-2549 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 แล้วรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th