KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 005/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 1/2552-2554 จะได้จัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา และลานกิจกรรมหลังอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  รองประธานกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
9 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
10 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
11 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
14 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
9 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
10 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
11 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
12 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th