KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 043/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 37 คน ซึ่งการจัดหลักสูตรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางศูนย์บริการพยาบาลมีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 07.00 – 1200 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและซ้อมรับประกาศนียบัตร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
7 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
8 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
3 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  คณะดำเนินงาน
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
5 .  นายวิชัย ใจใหญ่  คณะดำเนินงาน
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
8 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
9 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th