KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งทั่วไป จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆดังนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 


หน้าที่ :1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2.จัดสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 3.ดำเนินการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2547 ระหว่างเวลา09.00-15.00 น ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนั้น ๆ
อนึ่งในกรณีที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2547 ให้ประธานอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้บรรจุซองปิดผนึกพร้อมลายมือชื่อกำกับบนซองผนึกเรียบร้อยแล้วนำมาหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งฯในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2547 ด้วยโดยให้มีอนุกรรมการในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นสักขีพยาน 4.ดำเนินการนับคะแนนเสียง ณ หน่วยเลือกตั้งฯสำนักงานอธิการบดี ภายในเวลา 18.00 น ของวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2547

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th