KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 068/2553
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมเวชปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2553 ณ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมเวชปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  เลขานุการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  เลขานุการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวจอมภัค ทาลือชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการออกข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
10 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
11 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
12 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
คณะกรรมการตัดสินผลการสอบคัดเลือก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
13 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
1 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
4 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  คณะดำเนินงาน
 
คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และจัดเตรียมการสอบ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
6 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
4 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
 
คณะกรรมการประสานงานทั่วไป
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  คณะดำเนินงาน
2 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  คณะดำเนินงาน
3 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
6 .  นางสาวจอมภัค ทาลือชัย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th