KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 008/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาล-ศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เลขานุการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  อ.ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
10 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
15 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
17 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
19 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
23 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
24 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
25 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
26 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
28 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
29 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
30 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
31 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  กรรมการ
32 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
33 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
34 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
35 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
36 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
37 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
38 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
39 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
40 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
41 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
42 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
43 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
44 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
45 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
46 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
47 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
48 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
49 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
50 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
51 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
52 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
53 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
54 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
55 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
56 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
57 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
58 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
59 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
60 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
61 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
 
4. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
 
4.1 อนุกรรมการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
4.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
7 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
7. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th