KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 020/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Unit, [NLU]) ซึ่งประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลเอนกประสงค์ (Multipurpose Nursing Laboratory Section, [MNLS]) ห้องสื่อโสตทัศน์และมัลติมีเดียทางการพยาบาลเพื่อการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง (Nursing Audio-Visual and Multimedia Section for Self-Directed Learning [NAVMS-SDL]) และห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (Nursing Simulation Laboratory Section, [NSLS]) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
12 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ:
ที่ปรึกษา
1) ให้การปรึกษาเชิงนโยบายและกำหนดแนวทางในการบริหารและการดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
2) ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาและการบริหารงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
3) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
4) ให้ความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
5) ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
ประธานกรรมการ
1) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินงานฯ
2) เป็นผู้รับผิดชอบประสาน กำกับ และติดตามการบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ
3) เป็นผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลต่อที่ปรึกษาและคณะฯ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1) เป็นประธานและรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
2) นัดหมาย จัดเตรียม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ
3) รวบรวมและจัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า รายงานการประกันคุณภาพ และรายงานสรุปประจำปีของการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
4) ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน และร่วมประชุมกับทีมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล

กรรมการ
1) กำหนดแนวทาง ให้การปรึกษา และกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2) เสนอความคิดเห็นต่อคณะฯในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อสนับสนุนงานวิชาการรวมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายของคณะฯ
4) จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
5) วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และติดตามการใช้งานเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
6) ประสานงานกับกลุ่มกระบวนวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
7) กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ของคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งตอบสนองการบริหารและการดำเนินงานตามนโยบายของคณะฯ
8) สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
9) ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล และจัดทำรายงานความคืบหน้าและรายงานสรุปประจำปีเสนอต่อคณะฯ
10) งานอื่นๆ ตามที่คณะฯมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th