KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 394/2552
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้นและอาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 12วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 348/2552 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการรักษา โรคเบื้องต้นและอาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 12 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ดังนั้นเพื่อให้การจัดอบรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้นและอาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 12” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
9 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  เลขานุการ
13 .  นางสาวจอมภัค ทาลือชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th