KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 389/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :ตามที่อาจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ รองศาสตราจารย์พันทวี เชื้อขาว รองศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ และอาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนา เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552 ข้อ 2 ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับ ข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังต่อไปนี้คือ

รายนาม :
ก.คณะกรรมการประเมิน อาจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ข.คณะกรรมการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ค.คณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์พันทวี เชื้อขาวและ รองศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ง. คณะกรรมการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
จ. คณะกรรมการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
ฉ.คณะกรรมการประเมิน อาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการฯ ประเมินตามแบบที่กำหนด ตามท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552 การประเมินต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อรับทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th