KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครรินทร์วัตถุประสงค์ :ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินโครงจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครรินทร์ ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ และเป็น พราะราชานุสาวรีย์สถานแห่งความจงรักภักดีที่เป็นศุนย์รวมจิตใจและเคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยจะจัดกิจกรรมในการระดมทุนทรัพย์จากประชาชนทั่วไปสำหรับใช้เป็นทุนในการดำเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างพระราชนุสาวรีย์ฯ เป็นไปด้วยความ้รียบร้อย บรรลุผลตามวุตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสร้าง จังหวัดเชียงใหม่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราราชนครรินทร์

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาพระประวัติ และถ้อยคำจารึก ประกอบด้วย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :มีอำนาจหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพิจารรษประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th