KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 111/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. ด้านแผนดำเนินงาน การจัดการความรู้ และบริการวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. ด้าน การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
6 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
9 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
10 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  อนุกรรมการ
11 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
12 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
13 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
14 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
15 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  อนุกรรมการ
16 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
17 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  อนุกรรมการ
18 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
19 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการและเลขานุการ
20 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
3. ด้านการเงินและงบประมาณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  อนุกรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  อนุกรรมการ
5 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการ
6 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
4. ด้านการวิจัย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  อนุกรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
6. ด้านการบริหารและการจัดการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
6 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  อนุกรรมการ
7 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
8 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ในตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.6 และ 7.8
2. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบ และหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง ของคณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th