KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 061/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายคณาจารย์) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( 1 เมษายน 2553) และประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายคณาจารย์) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553)และในปีงบประมาณ 2554 (วันที่ 1 ตุลาคม 2553) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สายคณาจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สายคณาจารย์) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ กำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 (ข้าราชการ ที่จัดทำหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในรุ่นที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2553 ให้ดำเนินการประเมิน เฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม :
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 555
 
1. รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง (เฉพาะช่วง 1 ต.ค.52-31 มี.ค.53),2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี วรกิจพูนผล 6. อาจารย์เนตรทอง นามพรม 7. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพยาบาลจิตเวช 556
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา (เฉพาะช่วง 1 ต.ค.52-31 มี.ค.53) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลินี สุวรรณยศ 3. อาจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
4. อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 552
 
1.รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล 4. อาจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 557
 
1.รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทรมหเสถียร 4.อาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 6. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ 7. อาจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
8.อาจารย์กรรณิกา ทองอุบล 9.อาจารย์ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร 10. อาจารย์จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
4 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
11.รองศาสตราจารย์มรรยาท ณ นคร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข 551
 
1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร3.รองศาสตราจารย์อำไพ ชนะกอก4. รองศาสตราจารย์นงเยาว์ อุดมวงศ์5. อาจารย์รังสิมา ภูมิสวัสดิ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
7.รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 8.รองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
9 .อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 554
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม 5.รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล 9.อาจารย์สมพิศ อำไพ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
10.รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร แสนศิริพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 553
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ 3.อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชัยอาจ 4. อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาบริหารการพยาบาล 558
 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
3 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงค์ลือเกียรติ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
5. อาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี 6.อาจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 7. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th