KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 279/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 174/2545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของคณะฯ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตรจารย์วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
8 .  รองศาสตรจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
9 .  รองศาสตรจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
10 .  รองศาสตรจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตรจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  รองศาสตรจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
14 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
15 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
16 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
19 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนา และประเทศ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4. ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการประสานความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th