KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 373/2552
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 1/2552-2554วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 1/2552-2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “สมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 1/2552-2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลจิตเวช
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาบริหารการพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กลุ่มข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กลุ่มลูกจ้างประจำและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กลุ่มพนักงานส่วนงาน
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อคณบดีและหรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ในด้านบริหาร วิชาการ บริการวิชาการ วิจัย พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน รวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในคณะฯ
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th