KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 060/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม :
ข้าราชการ
 
1. นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
2. นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางสมพิศ สุพรศิลป์ 4. นายประสิทธิ์ เมืองมูล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
5. นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
6. นางระยอง วัฒนากุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
8. นางสาวศรัญญา ชัยแสง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
9. นางสาวอรพิน พรหมตัน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
10. นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ 11. นางพิศมัย ยลภักตร์ 12. นางสาวโสภา กรรณสูต
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
13. นายปริญญา คลี่สกุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
14. นางนงนุช ไชยยศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
15. นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬวิริยางกูร 16. นางอรอนงค์ กวินกุล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
17. นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ 18. นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร 19. นางวาสนา แตงลี่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
20. นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
21. นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
22. นายอดุลย์ สีคำดี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นายกอบเกียรติ อ่องละออ 2. นางประกายจันทร์ หอมคล้าย 3. นางสมพร ใจสูง 4. นายเจริญพร คำป๊อก 5. นายบุญเป็ง เชิดลำ 6. นายเรวัติ เลิศพฤกษ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7. นายสุรัตน์ สิงห์ทร 8. นายมนัส สิทธิเสนา
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
9. นายธนดล สุขสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
10. นางสาวพัชรี อยู่แย้ม 11. นางดรุณี กุณฑลบุตร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
12. นายจรัล ใจงาม 13. นายสุพล มูลวิไชย 14. นายปรีดา มณีวร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
15. นายสุนันท์ กาวิชัย 16. นางสุภารัตน์ เสมอใจ 17. นางสาวสายทอง คำป้อ 18. นางเสงี่ยม แก้วปัญญา
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
19. นายสมาน เสาร์แก้ว
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
20. นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว 21. นางจริยา ใบผ่อง 22. นางนภาพร คิดการงาน 23. นางวลัยพร ชัยดวง 24. นางตุ่นคำ อุปมิน 25. นางชนกนันท์ ปันสม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
26. นางประไพ อินตา
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
27. นางสุมาลี รัตนะ 28. นางเสาวณีย์ ชาติรักษา 29. นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม 30. นางยุพิน ตามูล 31. นางจันทร์ฉาย ธงงาม 32. นางสาวสังวาลย์ บุญมา33. นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว 34. นางจิตตาภรณ์ ใจปวน 35. นางวันเพ็ญ พงค์พัศพรพันธ์ 36. นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์ 37. นางอนุรักษ์ นามวงค์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
38. นางพิศมัย บุญยัง
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
39. นางนงไวย์ สุติวงษ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th