KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 144/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 127/2544 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้จะครบวาระแล้ว ประกอบกับกรรมการ บางท่านได้ลาออกจากราชการ และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการฯเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนา คุณภาพนักศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 2) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 4) พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีกระทำความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพื่อเสนอให้คณะฯ ดำเนินการ 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th