KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 280/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 279 /2547 ลงวันที่18 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่18 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้ดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
7 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
9 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
13 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
14 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดการใช้พลังงาน
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
9 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
10 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
11 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
12 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
13 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางสาวอาริยา ใจไฝ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) คณะอนุกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ประกอบด้วย ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 2. สนับสนุนการร่วมกิจกรรมที่จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดการใช้พลังงาน ประกอบด้วยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของคณะฯ 2. สนับสนุนการร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 3. ปรับปรุง ดูแลรักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบของอาคารที่ทำการอาคารเรียน อาคารหอพัก และบ้านพักของคณะฯ ให้เรียบร้อย สวยงามอย่างต่อเนื่อง 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และประหยัดการใช้พลังงานของคณะฯ 5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค(ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) ของคณะฯ 6. ประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อเสนอให้คณะฯพิจารณา 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th