KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 273/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามที่ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ได้เสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มีมติที่ 9/2553 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยาบรณทางวิชาการ ของ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ นั้น
บัดนี้เพื่อให้การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดทศึกษษเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตาจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2550

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :เพื่ออนุวรรตน์ให้เป็นไปตามวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอดมศึกษากำหนด มหาวิทยาลัยพายัพจึงแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมแฃะจรรยาบรรณทางวิชาการของ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ ที่จอดำรงตำแหน่งผู้ข่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล

สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th