KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 392/2553
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดบรรยายวิชาการให้ผู้ปกครองเด็กวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก จัดโครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง เลี้ยงลูกให้เก่งและดีด้วยเสริม EQ ให้แก่ผู้ปกครองเด็ก ในวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการจัดบรรยายวิชาการให้ผู้ปกครองเด็ก โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการ
1 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
3 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
5 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
6 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
7 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
8 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
10 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
11 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
12 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
13 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
14 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
15 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
16 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
17 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
18 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 กันยายน 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th