KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 413/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการและผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติจากโรงพยาบาลทุติยภูมิและโรงพยาบาลชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามที่ได้มีการจัดโครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการและผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติจากโรงพยาบาลทุติยภูมิและโรงพยาบาลชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการและผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติจากโรงพยาบาลทุติยภูมิและโรงพยาบาลชุมชน” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th