KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 443/2553
เรื่อง อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 207/2552 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น เนื่องจาก อาจารย์จิตตวดี เหรียญทอง ได้เสนอขอลาออกจากการเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักฯ เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้

รายนาม :
กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก
2. เสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหอพักต่อคณะฯ
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก และว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
4. พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็นชอบของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

5. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 6. ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
7. มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร
8. ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
9. เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่ 7
10. เสนอแนะข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับหอพัก และกิจการในหอพักต่อคณะฯ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 20 ตุลาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th