KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 487/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ และจัดงานสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะกรรมการส่งเสริมกีฬา
1 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
2 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
8 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
9 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
10 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
6 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
7 .  นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ  กรรมการ
8 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
7 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
8 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th