KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 282/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 281 /2547 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่18 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการ
6 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดทำข่าวสารคณะฯ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
8 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
12 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
13 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
15 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
16 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
17 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
18 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
19 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
7 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆทั้งในเรื่องทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง การแนะนำบุคลากรใหม่ อาคันตุกะ ผู้เยี่ยมชมคณะฯ การจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆ ผ่านทางบอร์ดเสนอข้อมูล ในลักษณะ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน อย่างสม่ำเสมอ
ให้อนุกรรมการฝ่ายจัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
เผยแพร่ข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒน-ธรรม รวมถึง การจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆ ผ่านทางวารสารข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯซึ่งจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ทุก 3 เดือน
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุ-บำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง การจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆของคณะฯที่ทันสมัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ทของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีหน้าที่ดังนี้
ติดต่อประสานงานและร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้แก่หน่วยงานภายนอกและสื่อมวลชนสาขาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th