KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 498/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
9 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
10 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
11 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
12 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
17 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
5 .  นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ  กรรมการ
6 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
9 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
11 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
12 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
13 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
14 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
15 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
16 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
17 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
18 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
13 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
15 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
12 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 ธันวาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th