KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 063/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ 2554 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และ มาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
3 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
5 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
8 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
10 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
12 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
13 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
15 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
20 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
21 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
22 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
23 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  อนุกรรมการ
25 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
26 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
27 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
28 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
29 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  อนุกรรมการ
30 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
31 .  อ.รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
32 .  อ.ลลิดา นพคุณ  อนุกรรมการ
33 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
34 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
35 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
36 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
37 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
38 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  อนุกรรมการ
39 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
40 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
41 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
42 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
43 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
44 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
45 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
46 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
47 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
48 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
49 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
50 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
51 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
52 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
9 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  อนุกรรมการ
10 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
11 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
12 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
7 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th