KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 063/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ 2554 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และ มาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  อนุกรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  อนุกรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  อนุกรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  อนุกรรมการ
15 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
17 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
20 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
22 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
29 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
31 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
32 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
33 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
34 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
35 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
36 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
37 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
38 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
39 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
40 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
41 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
42 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
43 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
44 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
45 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
46 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
47 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
48 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
49 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
50 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
51 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
52 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
9 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
10 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
11 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  อนุกรรมการ
12 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th