KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 074/2554
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2553วัตถุประสงค์ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบสนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
17 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  กรรมการ
18 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
22 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
25 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
26 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
31 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
32 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
33 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
34 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
35 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
36 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
37 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
38 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
39 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
40 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
41 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
42 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
43 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
44 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
45 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
46 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
47 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
48 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
49 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
50 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
51 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
52 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
53 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
54 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
55 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
56 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
57 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
58 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 
สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  รองประธานกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  รองประธานกรรมการ
 
สนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th