KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 073/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธานสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2554 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
6 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
8 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
12 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
15 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
20 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
23 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
24 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
25 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
26 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
2 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
7 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
 
ประธาน รองประธาน และกรรมการประจำสนามสอบ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
4 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th