KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 100/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 063/2554 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2553 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และ มาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

รายนาม :
ผู้ควบคุมห้องสอบ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
4 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
6 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
7 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
8 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
10 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
11 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
12 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
13 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
14 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
15 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
16 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 มีนาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th