KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 116 /2554
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์(เพิ่มเติม และปฏิบัติงานแทนระหว่างการเดินทางไปราชการ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 152/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 นั้น

เนื่องจาก นางมธุดา ศิรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการได้ลาออกจากราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เพื่ออบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th