KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0065/2554
เรื่อง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2418/2553 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2553 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ดังนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th