KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0942/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ( รหัส 0478-0479 ) กรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
12 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัส 0478-0479 ) ผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัส 0478-0479 ) เจ้าหน้าที่ช่วยงานสอบสัมภาษณ์
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัส 0478-0479 ) ภารโรงจัดสถานที่สอบสัมภาษณ์
1 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th