KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0039/2554
เรื่อง คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในคณะหรือสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2554 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ดังนี้

รายนาม :
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
16 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
19 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 
ผู้ประสานงานสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงาน
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  คณะทำงาน
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  คณะทำงาน
6 .  นางวรากร กันทะโย  คณะทำงาน
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงาน
8 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  คณะทำงาน
 
ภารโรงที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางสมพร ใจสูง  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 มกราคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th