KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 143/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมสปาเพื่อสุขภาพประจำปี 2554วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมไทยล้านนาสปา โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) จะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (spa therapist) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2554 และ โครงการผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ (spa manager ) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2554 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมสปาเพื่อสุขภาพประจำปี 2554" ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
8 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
9 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
14 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
15 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
16 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
17 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
18 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
19 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 เมษายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th