KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 198/2554
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รศ.ดร.เกสราวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ 026/2554 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 คณะฯ ได้อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ขั้น 36,780 บาท เลขที่ประจำตำแหน่ง 2573 สังกัดกลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ เพื่อเขียนตำราทางวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว มีกำหนด 3 เดือน 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นั้น และตามข้อ 7.1 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าทุกๆ 3 เดือน ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริหารประจำคณะฯ พิจารณา และเมื่อโครงการสำเร็จสมบูรณ์ ให้ส่งผลงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นภายในหนึ่งเดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ประเมินผลโครงการ แล้วเสนอตามลำดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณา นั้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินตำราเรื่อง การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ของรองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา

รายนาม :
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :เพื่อประเมินตำราเรื่อง การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ของรองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th