KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 293/2547
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อกรเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อการเสนอชื่ออาจารย์และบุคลารกรับรางวัลดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
6 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
7 .  นางจิรัชยา มณีจันทร์  กรรมการ
8 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
10 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
11 .  นางสาววราภรณ์ เชิงค้า  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
14 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.แจกและรวบรวมแบบเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรดีเด่น(ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2547-2 กรกฎาคม 2547) 2.จัดเตรียมสถานที่สำหรับการเสนอชื่อในวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 3.จัดดำเนินการและประจำหน่วยสำหรับการเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรเพื่อรับรางวัลดีเด่นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เวลา 09.00-15.00 น ณ ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 4.ส่งกล่องรับบัตรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2547

สั่ง ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th