KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2554

รายนาม :
ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
หัวหน้าตึก
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
เจ้าหน้าที่โสต
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
เจ้าหน้าที่กองกลาง
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการคุมสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
10 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
14 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
20 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  กรรมการ
21 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
22 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
23 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
24 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
25 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
26 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
27 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
28 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
29 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
30 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
31 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
32 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
33 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
34 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
35 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
36 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
37 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
38 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
39 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
40 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
41 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
42 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
43 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
44 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
45 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
46 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th