KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 415/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2546-2548วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 257/2544 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยบาลศาสตร์ ประจำปี 2546-2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเทเบิลเทนนิส
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดบินตัน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาว่ายน้ำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฑา
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
กรรมการลีลาศ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
2 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 


หน้าที่ :
1) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของคณะฯ
2) จัดสวัสดิการการส่งเสริมการกีฬาของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษา
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th