KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 214/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้ง “คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต” ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ “คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้ง "คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" จำนวน ๒ ชุด ดังนี้

รายนาม :
คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดที่ ๑
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  คณะทำงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  คณะทำงาน
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงานและเลขานุการ
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดที่ ๒
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานคณะทำงาน
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงานและเลขานุการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  คณะทำงาน
7 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  คณะทำงาน
9 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  คณะทำงาน
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  คณะทำงาน
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะทำงาน
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  คณะทำงาน
13 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
15 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :1. คณะทำงานฯ ชุดที่ ๑ มีหน้าที่ ดำเนินการพิจารณา ปรับปรุง และจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และตามมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่กำหนดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล และให้รับผิดชอบติดตามการจัดทำรายละเอียด มคอ. ๒-๔ รวมทั้ง มคอ. 5-7 ของทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้สอดคล้องตามกรอบ TQF และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 สภาการพยาบาลด้วย พร้อมจัดทำบทสรุปผู้บริหารของหลักสูตร รวมทั้งสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน และความเห็นต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นไว้ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พิจารณารายละเอียด ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข และให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป 2. คณะทำงานฯ ชุดที่ ๒ มีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาและจัดทำรายละเอียด (ร่าง) มคอ. 3-4 และพิจารณาแนวทางการจัดทำ (ร่าง) มคอ. 5-6 รวมทั้ง มคอ. 7 ของทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนโดยคณะฯ และกำหนดไว้ในแผนการศึกษาของ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้สอดคล้องตามกรอบ TQF และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 สภาการพยาบาลด้วย พร้อมสรุปขั้นตอนการดำเนินงานและความเห็นต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นไว้ให้ ชัดเจน แล้วนำเสนอ“คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” พิจารณารายละเอียด ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข และให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th