KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 216/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Global Health : Evidence Based Practice and Policyวัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับศูนย์ JBI Australia เรื่อง“Global Health : Evidence Based Practice and Policy” ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Global Health : Evidence Based Practice and Policy” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนนำเสนอผลงานและจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
3 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
4 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธและ cultural Show
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
6 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
3 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์และบูธนิทรรศการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
9 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
10 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 1.จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการ 2.ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกกับฝ่ายต่างๆ 3.จัดทำโครงการการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อขออนุมัติโครงการ 4.ดูแลเรื่องการเดินทาง และค่าตอบแทนของวิทยากร 5.จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย 6.ประสานงานกับหน่วยงาน Co-sponsor/ Co-agency 7.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการปิดโครงการส่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8.ทาบทามวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนำเสนอผลงานประจำห้อง (Commentator) 9.ทำหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การนำเสนอผลงานประจำห้อง (Commentator) 10.ทำหนังสือแจ้งตอบรับการนำเสนอบทความไปยังผู้นำเสนอบทความ 11.อำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ 1.พิจารณาคัดเลือกบทความเพื่อตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 2.พิจารณาตรวจสอบบทคัดย่อ 3.คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ 4.กำหนดโปรแกรมการประชุม วางแผนการจำแนกห้องสัมมนาย่อย 5.ติดตาม ทวงถามบทความจากผู้นำเสนอบทความ กรณีไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายเอกสาร 1.ประสานงานกับฝ่ายดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร 2.ประสานงานกับฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ นำบทความจัดหมวดหมู่ พิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กลั่นกรอง วางลำดับ 3.จัดเตรียมเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4.บรรจุเอกสารใส่กระเป๋าสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 5.จัดเตรียมกระเป๋าใส่เอกสาร 6.จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 1.รับส่งเงินค่าลงทะเบียนต่อให้ฝ่ายการเงิน 2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เตรียมรายชื่อสำหรับเซ็นชื่อร่วมประชุมที่โต๊ะลงทะเบียน 3.จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 4.ประจำโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุม รับลงทะเบียน แจกป้ายชื่อ 5.ดูแลรับผิดชอบเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายลงทะเบียนนำเสนอผลงานและจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม 1.ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัย 2.ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เพื่อจัดเตรียมห้องสำหรับเสนอผลงานวิจัย และจัดหมวดหมู่ และลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย 3.เป็นผู้ดำเนินการประชุมในทุกห้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วยแปลคำถาม แก้ปัญหาในขณะประชุม 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 1.รับและส่งเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคาร ดูแลการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีลงทะเบียนในวันประชุมวิชาการ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายต้อนรับ 1.ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 2.ประสานงานกับผ่านสถานที่ในการจัดเตรียมห้องพักรับรองวิทยากร ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 3.ประสานงานฝ่ายยานพาหนะในการรับ-ส่ง วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม 4.ประสานงานเรื่องตั๋วเครื่องบินของวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) 5.ดูแลวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ในทุกๆ เรื่อง 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ cultural Show 1.ส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 2.จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ ทำป้ายงานประชุมติดตามสถานที่ต่างๆ และป้ายบอกทางไปห้องประชุม 3.ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ E-mail และ Website ของคณะฯ 4.ทำหนังสือเชิญผู้สื่อข่าวมาทำข่าวในวันแถลงข่าวและวันจัดงานประชุมวิชาการ 5.จัดเตรียมงานแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ และพิธีเปิด-ปิด การประชุมวิชาการ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพิธีการและพิธีกร 1.ดำเนินพิธีการต่างๆ ในการประชุมวิชาการ 2.จัดหาของที่ระลึกให้แก่วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) และประธานที่มาเปิดงาน และจัดทำวุฒิบัตรผู้นำเสนอผลงานทุกคน 3.จัดเตรียมป้ายชื่อวิทยากร และดูแลเรื่องการเปลี่ยนชื่อวิทยากรบรรยายในแต่ละช่วง 4.ร่างคำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิดงาน 5.เป็นผู้ดำเนินการประชุมในทุกห้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วยแปลคำถาม แก้ปัญหาในขณะประชุม 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายประเมินผล 1.จัดทำแบบประเมินผล และรวบรวมผลการประเมิน 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์และบูธนิทรรศการ 1.ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดโปสเตอร์ 2.จัดเตรียมสถานที่สำหรับเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 3.ลงทะเบียนผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 4.ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เพื่อจัดเตรียมบูธนิทรรศการ 5.จัดงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายอาหาร 1.ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2.ดูแลบริการนำ อาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมผู้บริหาร 3.ดูแลห้องรับประทานอาหารของวิทยากร สถานที่รับประทานอาหารของผู้เข้าร่วมประชุม 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 1.จัดเตรียมรถยนต์รับ-ส่งวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสานงานกับฝ่ายต้อนรับ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 1.จัดตกแต่งเวที และห้องประชุม 2.ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม ดูแลเรื่องอุปกรณ์ในห้องที่ใช้ประชุมทุกห้อง Projectors, ไมโครโฟน, Notebook, และจอ LCD ของแต่ละห้อง 3.ดูแลความพร้อมของสถานที่ตลอดงาน 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ในห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อยให้ครบถ้วน 5.จัดทำ Website และวางระบบการลงทะเบียน On-line 6.บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดการประชุมวิชาการ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th